Our Purchasing and Payment Policy

นโยบายการซื้อสินค้า

 

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากช่องทางดังนี้

1.      สั่งซื้อทางโทรศัพท์  

วิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะสม และ รวดเร็วที่สุด เนื่องจากสินค้าประเภทบริการ มีรายละเอียดทางเลือกในการให้บริการมาก  ท่านสามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลข 02-8878802   02-8878803  02-8879680  081-4022777      เพื่อสั่งซื้อสินค้าได้ 

หมายเหตุ: เวลาทำการของการสั่งซื้อทางโทรศัพท์วันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

 

2.      สั่งซื้อผ่านแบบฟอร์มจองสินค้าระบบออนไลน์

วิธีนี้ ท่านสามารถสั่งซื้อได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง มีขั้นตอนดังนี้

1.      คลิ๊กที่นี่ เพื่อเข้าสู่หน้าการจองซื้อผ่านแบบฟอร์มจองสินค้าระบบออนไลน์

2.      กรอกข้อความที่เกี่ยวข้อง กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยเฉพาะส่วนที่มี **

3.      คลิ๊กส่งเมล์  หลังจากนั้นเราจะติดต่อกลับไปยังท่าน ภายในไม่เกิน 3 วันทำการ

 

3.    สั่งด้วย e-mail มีขั้นตอนดังนี้

ส่ง E-mail พร้อมรายการของสินค้าที่ต้องการ สั่งซื้อไปยัง info@linethaitravel.com

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเมล์สั่งซื้อแล้วจะสรุปรายการและจำนวนเงินที่ต้องชำระกลับไปภายใน ภายในไม่เกิน 3 วันทำการ

หมายเหตุ: เวลาทำการของการตอบ email วันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์]

 

เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

·       ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้า/บริการ ยังไม่ถูกชำระเงินจองไปเท่านั้น

·       ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ กรณีที่สินค้า/บริการ ยังไม่ถูกชำระเงินจองไปโดยปกติจะไม่มีค่าดำเนินการ  

·       หากสินค้า/บริการ ได้มีการชำระเงินจองไปแล้ว ตัวอย่างเช่น การจองซื้อตั๋วเครื่องบิน ทัวร์ ที่พัก และ ลูกค้าต้องการยกเลิก บริษัท ฯ จะทำการหักค่าใช้จ่ายในการจองตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ท่านได้ชำระเงินจองมาแล้ว

·       บริษัทฯจะคืนค่าสินค้า/บริการ  โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

 

การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-8878802   02-8878803  02-8879680 

 เวลาทำการ  วันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์ 

 

นโยบายการชำระเงิน

เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

1.ช่องทางการชำระเงิน

วิธีที่ 1  ชำระโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร

ท่านสามารถชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร เพื่อเข้าบัญชี ดังนี้

ธนาคาร

สาขา

ชื่อบัญชี

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

ธ.ไทยพาณิชย์

บางขุนนนท์

 นางวิชุกรณ์  บัวประเสริฐ

ออมทรัพย์

084 - 2 - 13214 - 4

ธ. กสิกรไทย

บางขุนนนท์

 นางวิชุกรณ์  บัวประเสริฐ

ออมทรัพย์

753 - 2 - 22569 - 2

ธ. กรุงเทพ

บางขุนนนท์

 นางวิชุกรณ์  บัวประเสริฐ

ออมทรัพย์

190 - 0 - 65551 - 3

 
วิธีที่  2  ชำระผ่านบัตรเครดิต

ท่านสามารถใช้บัตรเครดิตประเภท วีซ่า  หรื่อ มาสเตอร์การ์ด ของทุกธนาคาร ในการชำระเงิน โดยการแจ้งเจ้าหน้าที่ที่ โทร 02-8878802  02-8878803  02-8879680  บริษัทจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกในการรูดบัตรเพื่อชำระค่าบริการหรือสินค้า ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล    ( ชำระเงินค่าธรรมเนียมเพิ่ม ร้อยละ 3 ของค่าบริการ )

2. ยืนยันการชำระเงิน
เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

·       ส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 02-8877818

·       ส่งหลักฐานการโอนเงินเช่น scan ของใบโอนเงิน, print screen ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ (กรณีโอนผ่าน Internet Banking) ไปยัง info@linethaitravel.com
โดยระบุสินค้า/บริการที่ท่านสั่งซื้อ มาด้วย

·        หรือ โทรแจ้งที่หมายเลข โทรศัพท์   02-8878802   02-8878803  02-8879680  081-4022777  เพื่อให้บริษัท ทำการตรวจสอบทางระบบธนาคารออนไลน์ ต่อไป

 

3. เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน 
เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ หรือ เอกสารเพื่อยืนยันว่าได้รับชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 
24  ชั่วโมง (หรือ วันในกรณีติดวันหยุดทำการ) กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์   02-8878802   02-8878803  02-8879680  081-4022777  ภายในวันและเวลาทำการ

เวลาทำการวันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

 

นโยบายการจัดส่งสินค้า/บริการ

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

·       บริษัทฯจัดส่งสินค้า/บริการ  หลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

·       บริษัทฯจัดส่งสินค้า/บริการ ตามวัน เวลา ที่ได้มีการระบุ โดย บริษัท ฯ จะจัดส่งเอกสารยืนยันการให้บริการ หรือ ใบเตรียมตัวการเดินทาง ให้ท่านก่อนเวลาที่ใช้บริการ 

·       เมื่อเอกสารยืนยันการให้บริการ หรือ ใบเตรียมตัวการเดินทาง ถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่ง ไปทาง E-mail หรือ ช่องทางอื่นตามที่ตกลงกัน

 

ช่องทางการจัดส่งสินค้า/บริการ

·        โดยปกติสินค้าที่จำหน่ายจะอยู่ในรูปของการให้บริการเป็นส่วนใหญ่  ดังนั้น ลูกค้าจะต้องเดินทางไปยังสถานที่ ที่การให้บริการนั้นตั้งอยู่ ในวันที่กำหนดใช้บริการ  ตัวอย่างเช่น โรงแรมที่พัก สนามบิน ท่าเรือ สถานที่จัดการแสดง เป็นต้น

·       กรณีสินค้าเป็นสิ่งของหรือ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริการ  บริษัทจะดำเนินการจัดส่งให้ตามช่องทางต่อไปนี้

·       ส่ง EMS หรือ ไปรษณีย์แบบลงทะเบียน  โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านภายใน วัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน วัน กรุณาติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง

·       บริการพนักงานส่งสินค้า เฉพาะเขตกรุงเทพ สินค้าถึงมือท่านภายใน  ชั่วโมง โดยปกติ บริษัท ฯ ไม่เก็บค่าจัดส่ง ยกเว้นกรณีที่อยู่ห่างจากบริษัท ฯมาก

 

เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า/บริการ

·       บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น

·       เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 

·       ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) รับภาระชดเชยไม่เกิน 2000 บาท ซึ่งทางบริษัทฯจะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว

·       ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

 

นโยบายการยกเลิกการให้บริการ หรือ คืนสินค้า/ เปลี่ยนสินค้า

กรณีการให้บริการ

·       ท่านสามารถแจ้งยกเลิกการให้บริการก่อนกำหนดการใช้บริการได้ โดยมีการหักค่าใช้จ่ายตามแต่ประเภทของการบริการ ซึ่งจะได้มีการระบุไว้ในเอกสารหรือ หน้าเวปไซด์  www.onlinethaitravel.com หรือตามแต่การตกลงกัน 

·        กรณีที่ท่านไม่ได้ไปแสดงตนเพื่อรับบริการในเวลาและสถานที่ที่กำหนด ( No Show ) บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์การให้บริการดังกล่าว และ บริษัท ฯ จะไม่คืนค่าบริการให้ท่าน

·       ท่านสามารถแจ้งเลื่อนการให้บริการได้ในบางประเภทของบริการ  ซึ่งจะต้องรีบแจ้งล่วงหน้าเพื่อจองการให้บริการในเวลาที่ท่านต้องการเลื่อนออกไป และรักษาสิทธิในการใช้บริการ ( การเลื่อนการให้บริการอาจทำได้ในบางประเภทของบริการเท่านั้น และ อาจมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น )

·       เงื่อนไขในการคืนเงินค่าสินค้าและบริการ ขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทสินค้า ซึ่งจะระบุไว้ในหน้าเวปไซด์แสดงข้อมูลของสินค้านั้น

·       เวลาทำการ    วันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

กรณีสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถคืนหรือเปลี่ยนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

·       กรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อคืนสินค้าภายใน วัน นับตั้งแต่ได้รับสินค้า

·       ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่นส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระ ค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)

·       สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเหมือนดังตอนที่ท่านรับสินค้ามา เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ

·       เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้

 

          ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ หมายเลข โทรศัพท์   02-8878802   02-8878803  02-8879680  081-4022777 เวลาทำการวันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 17.30 เว้นวันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์

 

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

·       บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหรือเปลี่ยนสินค้า ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด เท่านั้น

·       บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน

·       บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น 

 

 

 

 

นโยบายการรับประกันสินค้า/การให้บริการ

กรณีการให้บริการ

บริษัท ฯ ให้ความสำคัญ ในเรื่องของคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการเป็นลำดับแรก ดังนั้นจึงเน้นการบริการตั้งแต่ ก่อนการเดินทางหรือก่อนวันใช้บริการ ระหว่างวันใช้บริการ และ หลังวันใช้บริการ  เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถใช้บริการได้ในระดับของความพึงพอใจสูงสุด ดังจะเห็นได้จากเครื่องหมาย รับรองมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว จาก สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้รับ รวมถึงรางวัลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  หากท่านไม่ได้รับบริการ หรือบริการที่ได้ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องเนื่องมาจากความบกพร่องของบริษัท ฯ เรายินดีชดเชยในส่วนของการให้บริการที่ท่านไม่ได้รับตามความเหมาะสม

กรณีสินค้า

สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ www.onlinethaitravel.comมีการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานปกติเป็นเวลา 1 เดือน เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายกรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าโดยมีช่องทางติดต่อดังนี้

 

ช่องทางการส่งเคลมการรับประกัน

 

เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ ทางบริษัทจะดำเนินการดังนี้

1. ส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจซ่อม

2. ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน

3. ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตแล้ว บริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้งสินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน

 

1.      สินค้าหมดประกัน

2.      ไม่มี invoice ของทางบริษัท

3.      Invoice ของบริษัทฯ ฉีกขาด

4.      สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข

 

 

Wichukorn Buaprasert

Manager Director

 

LineThai Transport and Travel Co.,Ltd.

Visitors: 90,420