Our Problem-Solving Policy

นโยบายการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 


มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

 เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต ทาง www.onlinethaitravel.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด


การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

 www.onlinethaitravel.com  จะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม   www.onlinethaitravel.com  จะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่งมายัง  www.onlinethaitravel.com  ได้ 3 ช่องทาง คือ

ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์
จ่าหน้าซองถึง  : คุณวิชุกรณ์ บัวประเสริฐ
                    กรรมการผู้จัดการ
                    บริษัท ลายไทย ทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด
                    7 ซอยบางพรม 66   ถนนบางพรม   แขวงบางพรม  
                    เขตตลิ่งชัน   กรุงเทพมหานคร   10170

ช่องทางที่ 2 จดหมายทาง E-mail address :
ส่งถึง              คุณวิชุกรณ์ บัวประเสริฐ (กรรมการผู้จัดการ)    ที่ 
                    info@linethaitravel.com หรือที่  linethai1@yahoo.com

ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่าน www.onlinethaitravel.com  [ที่แบบฟอร์มในหน้าเพจนี้]

ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก
หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้าสามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้  โดยติดต่อมายัง

 


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทร. 0-2547-5960 โทรสาร. 0-2547-5973 (กองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
อีเมล : e-commerce@dbd.go.th

 

 

วิชุกรณ์  บัวประเสริฐ
 
กรรมการผู้จัดการ

   บ.ลายไทยทรานสปอร์ต แอนด์ แทรเวล จำกัด

 

 แบบฟอร์มแจ้งร้องเรียน

เรายินดีที่จะให้ท่านได้รับการแก้ใขปัญหาข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการใช้งานหรือธรกรรมใดๆ เกี่ยวกับการซื้อขายบริการของเรา
ในทุกๆเรื่อง กรุณากรอกแบบฟอร์มส่งมายังเราเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านภายใน 24 ชั่วโมง

 

Visitors: 90,237